Onse Vader
Onse Vader wat in die hemele is,
laat u naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die bose.
Amen.
Make Onse Vader your homepage!