Abā-nā
’abā-nā alladhī fī as-samāwāt-i,
li-ya-ta-qaddas-i asm-u-ka!
li-ya-’ti malakūt-u-ka!
li-takun ma-shī’at-u-ka ʽalā al-’arḍ-i kamā hīa fī as-samā’-i!
khubz-a-nā kafāf-a-nā ’a-ʽṭi-nā al-yawm-a!
wa-aghfir la-nā dhunūb-a-nā,
kamā na-ghfir-u naḥnu li-lmu-dhnib-ī-na ’ilay-nā!
wa-lā tu-dkhil-nā fī ta-jribat-in,
lakin najji-nā mina ash-shirrīr-i,
l’anna laka al-mulka wa-al-qūwaha wa-al-majda ’ilā al-’anadi.
’āmīn.
Make Abā-nā your homepage!