АВун дБишмэйя
АВун дБишмэйя
ниткаддаш ш’мaХ
тэ’тэ малькутаХ
ниhвэ СеВйанаХ
айканна дБишмэйя
аП бар’а
hаВ лан лахма
д’сунканан йавмана
вашВок лан хавбэйн
айканна дэ-аП хнан
ш’Вакин л’хайаВэйн
в-ла та’элан л’нисйона
илла ПаССан мин биша
миттиль дэдилаХ hи
малькута ухайла
утишбохта
л’алам алльмин.
Амэн.
Make АВун дБишмэйя your homepage!