Еј Атамыз
Еј ҝөјләрдә олан Атамыз,
Адын мүгәддәс тутулсун.
Сәлтәнәтин ҝәлсин.
Ҝөјдә олдуғу кими,
Јердә дә Сәнин ирадән олсун.
Ҝүндәлик чөрәјимизи бизә бу ҝүн вер;
Вә бизә борҹлу оланлары бағышладығымыз кими,
Бизим борҹларымызы да бағышла;
Вә бизи имтаһана чәкмә,
Лакин бизи шәрдән хилас ет.
[Чүнки сәлтәнәт, гүдрәт вә иззәт
Әбәди олараг Сәниндир.]
Амин.
Make Еј Атамыз your homepage!