Nei Taz
Nei Taz ba oz en nêv,
Bonegas boez tha Hano,
Tha glasgarn doaz,
Tha Bonogath bogweez en nôr pokara en nêv,
Dreu dho nei dithma gen kenevyn bara,
Ha givians nei gen pêhou kara nei givians gele,
Ha na lêdia nei idn tentation,
By'z dilver nei thart thart drôg.
Amen
Make Nei Taz your homepage!