Us Heit
Us Heit
dy't yn de himelen is
jins namme wurde hillige
Jins keninkryk komme
Jins wollen barre allyk yn 'e himel
sa ek op ierde
Jou ús hjoed ús deistich brea
En ferjou ús ús skulden
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners
En lied ús net yn fersiking
mar ferlos ús fan 'e kweade
Want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid.
Maak van Het Gebed van de Heer uw thuispagina!
Helpt u ons alstublieft om de homepage met de Heer zijn Gebed te ontwerpen in zoveel talen en dialecten als dat mogelijk is.
E-mail alstublieft uw variant van Het Gebed van de Heer tezamen met dit commentaarpagina naar: .
Als u fouten hebt ontdekt – alstublieft stuurt u ze per e-mail naar .
Alstublieft verbind u met deze pagina vanaf uw sites.