Ùrnaigh an Tighearna
Ar n-Athair a tha air nèamh, Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd. Dèanar do thoil air an talamh, mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu siorraidh.
Amen.
Make Ùrnaigh an Tighearna your homepage!