მამაო ჩვენო - mamao chveno
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,
mamao chveno, romeli khar tsata shina,
წმინდა იყავნ სახელი შენი,
tsminda iqavn sakheli sheni,
მოვედინ სუფება შენი,
movedin supeva sheni,
იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.
iqavn neba sheni, vitartsa tsata shina, egretsa kveqanasa zeda.
პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს
puri chveni arsobisa momets chven dghes
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
da momiteven chven tananadebni chvenni,
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
vitartsa chven mivutevebt tanamdebta mat chventa,
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
da nu shemiqvaneb chven gansatsdelsa,
არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,
aramed mikhsnen chven borotisagan,
რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
ramethu sheni ars supheva,dzali da dideba,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.
ats da maradis da ukunithi ukunisamde.
ამინ. - amin.
Make მამაო ჩვენო - mamao chveno your homepage!