მამაო ჩვენო
მამაო ჩვენო,
რომელი ხარ ცათა
შინა, წმიდა იყავ
სახელი შენი,
მოვედინ სუფევა შენი,
იყავნ ნება შენი,
ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა
ზედა, პური ჩვენი
არსობისა მომეც ჩვენ
დღეს და
მომიტევენ ჩვენ
თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ
მიუტევებთ თანა-მდებთა
მათ ჩვენთა და ნუ
შემიყვანებ ჩვენ
განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ
ბოროტისაგან.
Make მამაო ჩვენო your homepage!