Papa nou
Papa nou ki nan sièl la,
Nou mandé pou yo toujou réspékté non ou.
Vi-n tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonté ou so latè,
tankou yo fè-l nan sièl la.
Manjé nou bézouin an, ban nou-l jòdi-a.
Padonnin tout mal nou fè,
minm jan nou padonnin moun ki fè nou mal.
Pa kité nou nan pozision pou-n tonbé nan tantasion,
min, délivré nou anba Satan.
[Paské, sé pou ou tout otorité, tout pouvoua
ak tout louanj, dépi tout tan ak pou tout tan.]
Amèn.
Make Papa nou your homepage!