Avinu
Avinu shebashamayim, yitkadash shemekha.
Tavo malkhutekha ye’aseh r’tsonekha
ba’arets ka’asher na’asah vashamayim.
Ten-lanu haiyom lechem chukeinu.
u’selach-lanu et-ashmateinu ka’asher
solechim anachnu la’asher ashmu lanu.
Ve’al-tevieinu lidei massah,
ki im-hatsileinu min-hara.
Ki lakha hamamlakha vehagevurah
vehatiferet l’olemei olamim. Amen.
Make Avinu your homepage!