Avinu
Avinu shebashamayim,
yitkadesh shimkha,
Tavo malkhutkha, ye'aseh rtsonkha
kvashamayim ken ba'arets.
Et lekhem khukeynu ten lanu hayom,
uslakh lanu al khateynu
kfi shesolkhim gam anakhnu lakhotim lanu.
V'al tvi'eynu lidey nisayon, ki im khaltseynu min hara.
Amen.
Make Avinu your homepage!