Ár nAthair
Ár nAthair, atá ar neamh: go naofar d'ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimid dár bhféichiúnaithe féin.
Agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
[Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht
agus an Ghlóir, trí shaol na saol.]
Áiméan.
Make Ár nAthair your homepage!