Watashitachi no chichi yo
Ten ni imasu watashitachi no chichi yo
Mina ga agameraremasu yō ni
O-kuni ga kimasu yō ni
Mikokoro ga ten de okonawareru yō ni
chi de mo okonawaremasu yō ni
Watashitachi no higoto no kate o
kyō mo o-atae kudasai
Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai
Watashitachi mo, watashitachi ni
oime no aru hitotachi o yurushimashita
Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,
aku kara o-sukui kudasai
Kuni to chikara to sakae wa, tokoshie ni
anata no mono dakara desu
Āmen.
Make Watashitachi no chichi yo your homepage!