Аспандағы Әкемиз
Аспандағы Әкемиз!
Сениң атың мухаддес бола берсин.
Сениң Патшалығың келсин.
Аспанда орынланғаны сыяқлы,
жерде де Сениң еркиң орынлансын.
Бизлерге бүгин де күнделикли нанымызды бере гѳр.
Бизлерге гүна ислегенлерди кеширгенимиздей,
бизлердиң де гүналарымызды кешире гѳр.
Бизлерди синаққа түсирмей,
шайтаннан қутқара гѳр.
Себеби, Патшалық та, күдирет те, уллылық та - мәңгиликке Сеники.
Аўмийин.
Make Аспандағы Әкемиз your homepage!