Tçvs mûsu
Tçvs mûsu, kas esi debesîs,
svçtîts lai top Tavs vârds!
Lai atnâk Tava valstîba!
Tavs prâts lai notiek kâ debesîs, tâ arî virs zemes!
Mûsu dieniðío maizi dod mums ðodien!
Un piedod mums mûsu parâdus,
kâ arî mçs piedodam saviem parâdniekiem!
Un neieved mûs kârdinâðanâ,
bet atpestî mûs no ïauna!
Amen
Make Tçvs mûsu your homepage!