Оче наш
Оче наш, што си на небото,
да се вети твоето име.
Да дојде твоето царство.
Да биде твојата воʌја, како иа небото така и на земјата.
ʌебот наш насушен дај ни го денеска.
И прости ни ги доʌговите,
како и ние шго ни ги проштаваме на нашите доʌжинци.
И не воведудај не во искушение,
тыкы избави не од зʌото.
Амин.
Make Оче наш your homepage!