ܐܒܘܢ

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ

ܥܒ݂ܘܿܕ ܠܐܵܒ݂ܘܿܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܦܵܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܿܟ݂
ܐ̤ܢ ܒܲܤܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܗܲܝ̤ܪܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܠܦܵܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܐܵܒ݂ܘܿܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܝܲܕ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܲܐ ܠܸܫܵܢܸܐ ܘܠܸܥܙܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܘܼܡܟܘܿܢ ܝܼܠܵܗ.
. ܐ̤ܢ ܒܲܤܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܫܲܕ̤ܪ ܠܬ̤ܓ݂ܡܘܿܟ݂ ܕܐܵܒ݂ܘܿܢ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ ܦܵܬܵܐ ܒܝܲܕ ܢܘܼܗܵܪܸܐ ܩܵܐ
. ܐ̤ܢ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܚܵܐ ܝ݇ܘ̤ܬ ܓ݂̤ܠܛܸܐ، ܐ̤ܢ ܒܲܤܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܫܲܕ̤ܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ
ܐ̣ܢ ܒܲܤܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܐ݇ܤܘܿܪ ܒܝܲܕ ܐܵܗܵܐ ܦܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܘܦܘܿܟ݂.