Эй гөклердәки Атамыз!
Эй гөклердәки Атамыз!
Адың мукаддес болсун,
Патышалыгың гелсин;
Гөкде болшы ялы,
ерде-де Сениң ислегиң амала ашсын.
Гүнделик чөрегимизи бизе шу гүн бер.
Бізе яманлык эдйәнлериң языкларыны гечишимиз ялы,
Сен-де бизиң языкларымызы геч.
Бизи сынага салма, бизи иблисден халас эт.
[Чүнки патышалык, гудрат ве шөхрат эбедилик Сениңкидир. ]
Омын.
Make Эй гөклердәки Атамыз! your homepage!