Bawo wethu
Bawo wethu osezulwini,
Maliphathwe ngcwele igama lakho,
mabufike ubukumkani bakho,
mayenziwe intando yakho emhlabeni,
njengokuba isenziwa ezulwini.
Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.
Sixolele amatyala ethu njengokuba
nathi sibaxolela aabo banamatyala kuthi.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwa sihlangule ebubini.
Amen.
Make Bawo wethu your homepage!